Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านเทคนิคการสอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และวิชาการ
หน่วยงาน :งานบริหารฝ่ายวิชาการ
โครงการ :โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านเทคนิคการสอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และวิชาการ

หลักการและเหตุผล :
    การที่สถานศึกษาจะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษานั้น สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญ คือการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด และบุคคลที่สามารถทำให้การศึกษาเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดคือครูผู้สอน เพราะครูผู้สอนเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพของนักเรียน ภารกิจหลักที่สำคัญของสถานศึกษา คือการดำเนินการให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้สามารถสร้างเสริมนักเรียนให้มีพัฒนาการทุกด้าน ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในด้านจัดกระบวนการเรียนรู้และมีความรู้ทางวิชาการที่ทันต่อเหตุการณ์ การส่งเสริมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจึงเป็นนวัตกรรมที่มีจุดมุ่งหมายให้ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งบุคลากรที่สำคัญที่จะเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจหลักนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์คือ ครูผู้สอน การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายของการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน ดังนั้นการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญควบคู่กับการปฏิรูปการเรียนรู้และแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่มุ่งส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพอย่างจริงจัง

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    2. เพื่อให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    3. เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานด้านการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ครูผู้สอนครูทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และเขียน
   2. ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทุกกลุ่มสาระ ฯ
เชิงปริมาณ
   1. ครูผู้สอน จำนวน 250 คน

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2557
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2557
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 1 ของ FSG (ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 2 ของ FSG (ผู้เรียนมีคุณธรรม)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 3 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 4 ของ FSG (ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 5 ของ FSG (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 6 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 7 ของ FSG (ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 8 ของ FSG (ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 9 ของ FSG (คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 10 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 11 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 12 ของ FSG (สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 13 ของ FSG (สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 14 ของ FSG (การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่กำหนดขึ้น)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 15 ของ FSG (การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น)
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 3) ปี 2557
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (ตัวบ่งชี้ 1 ถึง ตัวบ่งชี้ 8) ปี 2557
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ 9 ถึง ตัวบ่งชี้ 10) ปี 2557
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (ตัวบ่งชี้ 11 ถึง ตัวบ่งชี้ 12) ปี 2557
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2557
         
      พันธกิจ ปี 2557
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
ปฏิทินโครงการ
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 ภราดา  ดร.ชำนาญ    เหล่ารักผล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556)  ประธาน
 มิส  อุดมลักษณ์    นกพึ่งพุ่ม  รองประธาน
 มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม  กรรมการ
 มิส  จิราพร    คุณาบุตร  กรรมการ
 มาสเตอร์  พิสิทธิ์    ฤทธิ์เนติกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)  กรรมการ
 มิส  นิภาพรรณ    ระดมกิจ  กรรมการ
 มิส  ปิ่นแก้ว    ทรัพย์สนอง  กรรมการ
 มิส  พรพิมล    ปวงนิยม  กรรมการ
 มิส  พัชรีวรรณ    คุณชื่น (ออกเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2553)  กรรมการ
 มิส  สุชาดา    สนองอุทัย (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556)  กรรมการ
 มาสเตอร์  พนม    จองเฉลิมชัย (ออกเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554)  กรรมการ
 มิส  บุญสืบ    แสงทอง  กรรมการ
 มิส  อารยา    เพ็งศาสตร์  กรรมการ
 มาสเตอร์  อลงกรณ์    แสงโชติ  กรรมการ
 มาสเตอร์  วัลลภ    นกพึ่งพุ่ม  กรรมการ
 มิส      มาลัยภรณ์ บุตรดี  กรรมการ
 มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์  กรรมการ
 มิส  กรรณิการ์    แสงเดือน  กรรมการ
 มิส  อัจฉรา    จันหา  กรรมการและเลขานุการ
 มิส  นงลักษณ์    เกิดน้อย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเอกสารประกอบการอบรม 60 *** ***
2    ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 ท่าน 7,000 *** ***
3    ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 100 *** ***
4    ค่าเกียรติบัตร 13 *** ***
5    ค่าพาหนะวิทยากร 1,500 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 119,991 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 119,991 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล
ผู้จัดทำ : มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ