Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านเทคนิคการสอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และวิชาการ
หน่วยงาน :งานบริหารฝ่ายวิชาการ
โครงการ :โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านเทคนิคการสอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และวิชาการ

หลักการและเหตุผล :
    การที่สถานศึกษาจะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษานั้น สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญ คือการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด และบุคคลที่สามารถทำให้การศึกษาเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดคือครูผู้สอน เพราะครูผู้สอนเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพของนักเรียน ภารกิจหลักที่สำคัญของสถานศึกษา คือการดำเนินการให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้สามารถสร้างเสริมนักเรียนให้มีพัฒนาการทุกด้าน ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในด้านจัดกระบวนการเรียนรู้และมีความรู้ทางวิชาการที่ทันต่อเหตุการณ์ การส่งเสริมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจึงเป็นนวัตกรรมที่มีจุดมุ่งหมายให้ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งบุคลากรที่สำคัญที่จะเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจหลักนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์คือ ครูผู้สอน การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายของการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน ดังนั้นการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญควบคู่กับการปฏิรูปการเรียนรู้และแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่มุ่งส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพอย่างจริงจัง

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    2. เพื่อให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    3. เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานด้านการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ครูผู้สอนครูทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และเขียน
   2. ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทุกกลุ่มสาระ ฯ
เชิงปริมาณ
   1. ครูผู้สอน จำนวน 250 คน

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐาน BSG
         
    - มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน
         
    - เป้าหมายที่ 11 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านผู้เรียนของ BSG และ สมศ.
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนของ BSG และ สมศ.
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของ BSG และ สมศ.
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ของ BSG และ สมศ.
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ BSG
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเอกสารประกอบการอบรม 60 *** ***
2    ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 ท่าน 7,000 *** ***
3    ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 100 *** ***
4    ค่าเกียรติบัตร 13 *** ***
5    ค่าพาหนะวิทยากร 1,500 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 119,991 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 119,991 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล
ผู้จัดทำ : มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ